CBTT về việc điều chỉnh giấy phép hoạt động do tăng vốn điều lệ
19-09-2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản CBTT như sau: Điều chỉnh giấy phép kinh doanh do tăng vốn điều lệ
Ngày 18/09/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Giấy phép điều chỉnh số 52/GPĐC – UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản với nội dung “Vốn điều lệ 160.000.000.000 đồng”:
Theo đó, kể từ ngày 18/09/2019, vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản tăng từ 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng) lên tới 160.000.000.000 đồng (một trăm sáu mươi tỷ đồng).
Chi tiết xem tại file đính kèm: CV CBTT Dieu chinh GPKD do tang von dieu le 160 ty dong

 

Tin tiếp theo