Ứng trước tiền bán chứng khoán
24-12-2018

Nhằm hỗ trợ nhu cầu sử dụng nguồn vốn nhanh chóng, linh hoạt của Khách hàng, JSI cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán ngay sau khi khớp lệnh thay vì chờ tiền bán về tài khoản vào ngày T+2 theo quy định.

Đối tượng khách hàng:

  • Các khách hàng Việt Nam có tài khoản tiền gửi do JSI quản lý; và
  • Các khách hàng có lệnh bán chứng khoán đã khớp trong phiên hoặc trước đó mà tiền bán đang chờ thanh toán về tài khoản theo quy định

Các cách thức ứng trước tiền bán chứng khoán: Khách hàng có thể ứng trước thông qua các kênh như: 

  • Tại sàn giao dịch JSI, 
  • Phần mềm giao dịch trực tuyến trên website của Công ty, 
  • Ứng trước qua điện thoại

Mức phí ứng trước:

  • Phí ứng trước tối thiểu: 50.000VND/lệnh ứng trước
  • Phí ứng trước = Số tiền ứng trước * Mức phí ứng trước * Số ngày tính phí ứng trước
  • Số ngày tính phí được tính trên số ngày thực tế kể từ ngày khách hàng nhận tiền ứng trước đến hết ngày thanh toán (tức là bao gồm cả ngày làm việc và ngày nghỉ, nếu có)

Hình thức thanh toán: Số tiền và phí ứng trước sẽ được trích hoàn trả cho JSI từ tiền bán chứng khoán của khách hàng trong ngày thanh toán (ngày T+2)