Danh sách người hành nghề chứng khoán
01-04-2020

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ QUỸ

1 Tsuyoshi Imai

002146/PTTC

2 Tomonori Tsuchiya

002452/PTTC

3 Nguyễn Thị Thu Trang 003151/MGCK

002502/PTTC

4 Bùi Thị Hòa

00073/MGCK

002443/PTTC 001788/QLQ
5 Bùi Thị Thanh Nhàn

002047/MGCK

002273/PTTC

001601/QLQ

6 Phạm Phương Thảo

003913/MGCK

002542/PTTC 14/02/2020
7 Lê Thị Hồng Thúy

005051/MGCK

8 Nguyễn Thúy Hằng

005130/MGCK

9 Nguyễn Thị Quyên

005131/MGCK

10 Ngô Thị Phước Hạnh

003297/MGCK

11 Shoji Tsugami 002510/PTTC
12 Khổng Thị Hương 006276/MGCK
13 Dương Ngọc Khánh 002528/PTTC
14 Nguyễn Khánh Linh 006298/MGCK
15 Hoàng Thị Thanh Huyền 006271/MGCK
16 Lương Thị Trà 003120/MGCK
17 Hoàng Việt Hương 00442/MGCK