Danh sách người hành nghề chứng khoán
01-04-2024

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CCHN

MÔI GIỚI

CHỨNG KHOÁN

CCHN

PHÂN TÍCH

TÀI CHÍNH

CCHN

QUẢN LÝ QUỸ

1 Tsuyoshi Imai

002146/PTTC

2 Nguyễn Thị Thu Trang 003151/MGCK

002502/PTTC

3 Bùi Thị Hòa

00073/MGCK

002443/PTTC 001788/QLQ
4 Bùi Thị Thanh Nhàn

002047/MGCK

002273/PTTC

001601/QLQ

5 Phạm Phương Thảo

003913/MGCK

002542/PTTC 001990/QLQ
6 Lê Thị Hồng Thúy

005051/MGCK

7 Nguyễn Thúy Hằng

005130/MGCK

002766/PTTC
8 Nguyễn Thị Quyên

005131/MGCK

9 Khổng Thị Hương 006276/MGCK
10 Nguyễn Khánh Linh 006298/MGCK
11 Trần Việt Sơn 007558/MGCK 002748/PTTC
12 Lê Nguyễn Hà An 002706/PTTC
13 Đỗ Ngọc Phương Linh

002744/PTTC

14 Phạm Ngọc Bích

002745/PTTC

15 Nguyễn Hải Linh 008169/MGCK

002773/PTTC

16 Trần Lê Anh 007984/MGCK
17 Vũ Duy Hưng 007991/MGCK