CBTT miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT
20-12-2018