CBTT về việc điều chỉnh giấy phép hoạt động do bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán
04-10-2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản CBTT như sau: Điều chỉnh giấy phép kinh doanh với nội dung: Bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán.

Ngày 03/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành giấy phép điều chỉnh số 59/GPĐC-UBCK điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản với nội dung “Bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán”.

Chi tiết xem tại file đính kèm: CV CBTT_Bo sung nghiep vu tu doanh