Sơ đồ tổ chức
13-10-2021

Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản được thực hiện theo Khoản a Điều 79 Luật Doanh nghiệp 2019 bao gồm Chủ tịch công ty và Tổng giám đốc.

 

  • Chủ sở hữu là Tập đoàn Chứng khoán Aizawa có trụ sở chính tại Nhật Bản, có toàn quyền quyết định các vấn đề của công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn góp cũng chính là số vốn điều lệ của công ty.

 

  • Chủ tịch công ty do chủ sở hữu bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định tại Điều lệ công ty.

 

  • Ban giám đốc bao gồm Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc. Tổng giám đốc thực hiện việc điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Các Phó tổng giám đốc do Tổng giám đốc phân công trực tiếp, thực hiện chỉ đạo một số nội dung công việc và một số nội dung uỷ quyền theo phân quyền.

 

  • Các trưởng phòng ban trực tiếp giải quyết công việc cụ thể và chịu trách nhiệm trực tiếp đối với mọi hoạt động của phòng ban đó trước Ban Giám đốc.

 

  • Bộ phận Kiểm soát nội bộ và bộ phận Quản trị rủi ro hoạt động độc lập và chuyên trách, có trách nhiệm hỗ trợ Chủ tịch công ty và Ban giám đốc trong việc quản lý và kiểm soát rủi ro theo các nội dung được quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản nội bộ tương ứng, đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ của công ty được thực hiện một cách chính xác, hạn chế những rủi ro không đáng có phát sinh trong quá trình tác nghiệp.
Tin tiếp theo