Sơ đồ tổ chức
01-01-2020

Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo chức năng công việc và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau:

– Hội đồng Quản trị điều hành chỉ đạo về mặt chủ trương, định hướng trung hạn, dài hạn cho toàn Công ty; 

– Ban Giám đốc quản lý, điều hành trực tiếp công việc thông qua việc phân cấp, phân quyền; 

– Các Trưởng Phòng Ban trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể và chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động của các phòng ban đó;

– Các tiểu ban giúp việc của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc hoạt động độc lập và chuyên trách có trách nhiệm hỗ trợ Ban điều hành trong việc quản lý và kiểm soát rủi ro, đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ của Công ty được thực hiện một cách chính xác, hạn chế những rủi ro không đáng có phát sinh trong quá trình tác nghiệp.

Tin tiếp theo