Sơ đồ tổ chức
18-01-2021

Mô hình quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản bao gồm: Đại hội đồng Cổ đông, Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban nghiệp vụ và bộ phận Giám sát tuân thủ giúp việc cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.

Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau:

  • Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất, có quyền quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn do Điều lệ Công ty quy định.
  • Ban Kiểm soát là cơ quan kiểm tra giám sát toàn diện mọi hoạt động của Công ty, thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, kiểm tra các vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của báo cáo tài chính cũng như hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, cổ đông, và khách hàng.
  • Hội đồng Quản trị là cơ quan quản trị, thường xuyên giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và hoạt động rủi ro của toàn Công ty, điều hành chỉ đạo về mặt chủ trương, định hướng trung hạn, dài hạn cho toàn Công ty.
  • Ban Giám đốc quản lý, điều hành công việc hàng ngày của Công ty thông qua việc phân cấp, phân quyền, cũng như thực hiện các nhiệm vụ theo định hướng của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông.
  • Các trưởng phòng ban trực tiếp giải quyết công việc cụ thể và chịu trách nhiệm trực tiếp đối với mọi hoạt động của phòng ban đó trước Ban Giám đốc.
  • Ban Kiểm toán nội bộ và Tiểu ban Quản trị rủi ro hoạt động độc lập và chuyên trách, có trách nhiệm hỗ trợ Hội đồng Quản trị trong việc quản lý và kiểm soát rủi ro, đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ của Công ty được thực hiện một cách chính xác, hạn chế những rủi ro không đáng có phát sinh trong quá trình tác nghiệp.
Tin tiếp theo