Sơ đồ tổ chức

Mô hình quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản bao gồm: Đại hội đồng Cổ đông, Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban nghiệp vụ và bộ phận Giám sát tuân thủ giúp việc cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc. Cơ cấu Xem thêm

Ban lãnh đạo

Đội ngũ nhân sự Với đội ngũ quản lý trực tiếp người Nhật Bản có kinh nghiệm và trải nghiệm tại nhiều thị trường tài chính lớn trên thế giới như Nhật, Mỹ, Hồng Kông, London và các nước Châu Á… cùng đội ngũ nhân viên nghiệp vụ đạt chuẩn về trình độ, bằng cấp Xem thêm