CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
03-08-2022

Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản CBTT như sau:

Ngày 03/08/2022, Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng kýthay đổi lần thứ 13.
Theo đó Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản được cấp mã số doanh nghiệp là 0103248669.
Chi tiết xem tại file đính kèm:

JSI_CBTT_Giay chung nhan dang ky doanh nghiep_Thay doi lan thu 13