CBTT bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc
04-07-2018