Hướng dẫn giao dịch Chứng quyền (CW)
28-06-2019

1. Chứng quyền có bảo đảm- Covered Warrant (CW) là gì?

 • Chứng quyền có bảo đảm là chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước một thời điểm đã được ấn định, hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.
 • Hiện tại, theo quy định của UBCK và Sở giao dịch, nhà đầu tư chỉ có thể mua chứng quyền mua.

 

2. Các thông tin cơ bản

 

Chứng khoán cơ sở (CKCS) : Chứng khoán cơ sở của chứng quyền có thể là cổ phiếu đơn lẻ, chỉ số chứng khoán hoặc chứng chỉ quỹ ETF. Trong giai đoạn đầu triển khai CW tại Việt Nam, chỉ có cổ phiếu được chọn làm CKCS.
Tỷ lệ chuyển đổi : Cho biết số CW mà nhà đầu tư cần phải có để đổi lấy một CKCS.
Ví dụ: tỷ lệ chuyển đổi là 10:1, nghĩa là cần sở hữu 10 CW để mua một CKCS
Thời hạn chứng quyền : Thời gian lưu hành của CW, tối thiểu là 3 tháng và tối đa là 24 tháng.
Ngày giao dịch cuối cùng : Ngày giao dịch trước 02 ngày so với ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm và là ngày cuối cùng mà chứng quyền còn được giao dịch.
Trường hợp chứng quyền bị hủy niêm yết do CKCS bị hủy niêm yết, ngày giao dịch cuối cùng của chứng quyền trùng với ngày giao dịch cuối cùng của CKCS.
Ngày đáo hạn : Ngày cuối cùng mà người sở hữu chứng quyền được thực hiện chứng quyền
Kiểu thực hiện quyền : Trong giai đoạn đầu triển khai CW tại Việt Nam, CW chỉ được thực hiện quyền theo kiểu Châu Âu; Theo đó, người sở hữu CW chỉ được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn
Giá chứng quyền : Là khoản chi phí mà nhà đầu tư phải bỏ ra nếu muốn sở hữu CW.
Giá thực hiện : Là mức giá để nhà đầu tư thực hiện quyền mua hoặc bán CKCS khi CW đáo hạn.
Giá thanh toán : Bình quân giá CKCS 5 phiên giao dịch liền trước ngày đáo hạn CW
Phương thức thanh toán khi thực hiện quyền : Bằng tiền mặt. Theo đó, người sở hữu CW sẽ nhận được khoảng tiền chênh lệch khi giá thanh toán của CKCS cao hơn giá thực hiện.

 

3. Cách mua chứng quyền(CW)

 • Thị trường sơ cấp: Đăng ký mua CW tại sàn giao dịch của công ty chứng khoán phát hành chứng quyền.

          Công ty Chứng khoán Nhật Bản không tham gia phát hành chứng quyền, do vậy, công ty không cung cấp

          dịch vụ mua chứng quyền qua thị trường sơ cấp.

 • Thị trường thứ cấp: Sau khi phát hành, CW sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, nhà đầu tư có thể mua/bán CW như chứng khoán thông thường hoặc có thể nắm giữ đến đáo hạn. Khi tham gia giao dịch chứng quyền niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán, nhà đầu tư được dùng chính tài khoản giao dịch cổ phiếu để mua/bán chứng quyền.

          Khách hàng của Công ty chứng khoán Nhật Bản có thể giao dịch chứng quyền trên thị trường thứ cấp như

          giao dịch chứng khoán  thông thường trên sàn HOSE. 

 

4. Phương thức giao dịch của chứng quyền

 • Thời gian giao dịch, phương thức khớp lệnh, lệnh giao dịch, nguyên tắc xác định giá, đơn vị giao dịch của chứng quyền sau khi được niêm yết tương tự như cổ phiếu.
 • Tuy nhiên, có một số quy định điển hình khác với giao dịch cổ phiếu như sau:
 • Đơn vị yết giá: 10 đồng cho tất cả các mức giá của Chứng quyền.
 • Giá trần/sàn của Chứng quyền trong ngày giao dịch: căn cứ vào biên dộ dao động giá của CKCS, và được xác định theo công thức:

                  Giá trần/sàn CW = Giá tham chiếu CW +/- (Giá CKCS*Biên độ dao động) / Tỷ lệ chuyển đổi

 

5. Thực hiện quyền

 • Nhà đầu tư mua CW có thể bán khi chứng quyền niêm yết trên sàn giao dịch hoặc giữ đến đáo hạn. NĐT giữ chứng quyền đến đáo hạn sẽ được nhận lãi chênh lệch bằng tiền mặt giữa giá thanh toán chứng quyền tại ngày đáo hạn và giá thực hiện của CW theo công thức:

                  Số tiền thanh toán = (Số chứng quyền sở hữu/ Tỷ lệ chuyển đổi) x (Giá thanh toán – Giá thực hiện)

Trong đó:

 • Giá thanh toán: Trung bình giá CKCS 5 phiên giao dịch trước ngày đáo hạn của chứng quyền
 • Giá thực hiện: giá xác định trước tại thời điểm mua CW và không đổi theo thời gian
 • Việc thanh toán tiền cho nhà đầu tư được hoàn thành trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư đặt lệnh thực hiện chứng quyền hoặc kể từ ngày đáo hạn.