CBTT về việc điều chỉnh giấy phép hoạt động do tăng vốn điều lệ
29-01-2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản CBTT như sau: Điều chỉnh giấy phép kinh doanh do tăng vốn điều lệ

Ngày 28/01/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Giấy phép điều chỉnh số 03/GPĐC – UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản với nội dung “Vốn điều lệ 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)”.

Theo đó, kể từ ngày 28/01/2021, vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản tăng từ 160.000.000.000 đồng lên tới 300.000.000.000 đồng.

Chi tiết xem tại file đính kèm: CV_CBTT_Dieu chinh GPKD do tang von dieu le len 300 ty