CBTT về việc thay đổi hình thức pháp lý, đổi tên và cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty

Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản CBTT như sau: Tiếp theo quyết định số 382/QĐ-UBCK của UBCKNN về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản được thực hiện chuyển đổi hình thức pháp lý từ Công ty Cổ phần thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Xem thêm

CBTT về việc điều chỉnh giấy phép hoạt động do bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán

Chứng khoán Nhật Bản CBTT: Điều chỉnh giấy phép kinh doanh với nội dung: Bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán. Ngày 03/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành giấy phép điều chỉnh số 59/GPĐC-UBCK điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Xem thêm