CBTT về việc điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động do cập nhật thông tin cá nhân người đại diện theo pháp luật

Ngày 31/08/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Giấy phép điều chỉnh số 68/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản (JSI) cập nhật thông tin hộ chiếu và địa chỉ người đại diện theo pháp luật của Công ty.   Chi tiết Xem thêm

CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản CBTT như sau: Ngày 03/08/2022, Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng kýthay đổi lần thứ 13. Theo đó Công Xem thêm

CBTT về việc thay đổi hình thức pháp lý, đổi tên và cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty

Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản CBTT như sau: Tiếp theo quyết định số 382/QĐ-UBCK của UBCKNN về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản được thực hiện chuyển đổi hình thức pháp lý từ Công ty Cổ phần thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Xem thêm

CBTT về việc điều chỉnh giấy phép hoạt động do bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản CBTT như sau: Điều chỉnh giấy phép kinh doanh với nội dung: Bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán. Ngày 03/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành giấy phép điều chỉnh số 59/GPĐC-UBCK điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công Xem thêm