CBTT về việc điều chỉnh giấy phép hoạt động do bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán

Chứng khoán Nhật Bản CBTT: Điều chỉnh giấy phép kinh doanh với nội dung: Bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán. Ngày 03/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành giấy phép điều chỉnh số 59/GPĐC-UBCK điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Xem thêm