CBTT về việc ký kết hợp đồng kiểm toán với PwC
06-07-2018

CK Nhật Bản CBTT về việc ký kết hợp đồng kiểm toán với chi nhánh công ty PwC (Việt Nam).

Chi tiết xem tại file đính kèm: Tại đây