CBTT ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2019
04-07-2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản CBTT về việc ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán VACO ngày 04/07/2019.

Chi tiết xem tại file đính kèm: JSI_CBTT_Ky ket HD Kiem toan 2019 VACO