CBTT ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2020
01-06-2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản CBTT về việc ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán VACO ngày 01/06/2020.

Chi tiết xem tại file đính kèm: JSI_CBTT Hop dong kiem toan 2020 VACO