CBTT ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2021
26-05-2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán VACO ngày 26/05/2021.

Theo đó, Công ty TNHH Kiếm toán VACO được chỉ định để thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2021; và thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản.

Chi tiết xem tại file đính kèm: JSI_CBTT Hop dong kiem toan 2021 VACO