CBTT ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán VACO ngày 26/05/2021. Theo đó, Công ty TNHH Kiếm toán VACO được chỉ định để thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ Xem thêm