CBTT về việc Tổ chức lại Công ty
10-06-2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản CBTT về việc Tổ chức lại Công ty. Cụ thể:

Ngày 09/06/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 382/QĐ-UBCK chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản được thực hiện chuyển đổi hình thức pháp lý từ Công ty Cổ phần thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản đang tiến hành thực hiện thủ tục chuyển đổi Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm: JSI_CBTT_To chuc lai Cong ty