CBTT về việc trở thành thành viên giao dịch của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
01-04-2022

Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản CBTT như sau:

Vào ngày 01/04/2022, Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản nhận được Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc chấp thuận thành viên giao dịch.

Theo đó, kể từ ngày 31/03/2022, Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản chính thức trở thành thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Chi tiết xem tại file đính kèm: JSI_CBTT_Thanh vien VNX