Thông báo phát hành cổ phiếu, tăng vốn Điều lệ Công ty cho cổ đông hiện hữu
09-08-2019