Giá trị tài sản ròng của quỹ MBBOND, MBVF, BVF

Để đăng kí mua hoặc bán chứng chỉ quỹ, quý khách vui lòng liên hệ qua email jsi@japan-sec.vn để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục. Giá trị tài sản ròng của quỹ sẽ được cập nhật hàng tuần tại đây: ★Quỹ MBCapital: MBBOND: Giá trị trên 1 đơn vị quỹ tại ngày định Xem thêm