CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản CBTT như sau:   Ngày 03/08/2022, Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 13. Theo Xem thêm

CBTT về việc thay đổi hình thức pháp lý, đổi tên và cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty

Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản CBTT như sau: Tiếp theo quyết định số 382/QĐ-UBCK của UBCKNN về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản được thực hiện chuyển đổi hình thức pháp lý từ Công ty Cổ phần thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Xem thêm

CBTT về việc Tổ chức lại Công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản CBTT về việc Tổ chức lại Công ty. Cụ thể: Ngày 09/06/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 382/QĐ-UBCK chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản được thực hiện chuyển đổi hình thức pháp lý từ Công ty Xem thêm