CBTT về việc điều chỉnh giấy phép hoạt động do bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán

Ngày 03/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành giấy phép điều chỉnh số 59/GPĐC-UBCK điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản với nội dung “Bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán”. Chi tiết xem tại file đính kèm: Giấy phép điều Xem thêm

CBTT ký kết hợp đồng kiểm toán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản CBTT về việc ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán VACO ngày 04/07/2019. Chi tiết xem tại file đính kèm: CV_CBTT_Ky ket HD Kiem toan VACO