CBTT ký kết hợp đồng kiểm toán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản CBTT về việc ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán VACO ngày 04/07/2019. Chi tiết xem tại file đính kèm: CV_CBTT_Ky ket HD Kiem toan VACO