Thông báo về việc chốt quyền tham dự Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2023 của quỹ BVBF
21-03-2023

Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản xin trân trọng thông báo chốt quyền tham dự ĐHNĐT thường niên năm 2023 Quỹ mở BVBF. Chi tiết tại file đính kèm: 

Chốt quyền tham dự ĐHNĐT BVBF 2023

Tin tiếp theo