CBTT Điều lệ Công ty được sửa đổi vào ngày 26/08/2019
26-08-2019

CK Nhật Bản CBTT:Điều lệ Công ty được sửa đổi vào ngày 26/08/2019. Chi tiết xem tại file đính kèm: JSI_CBTT_Dieu le 26.08.2019