CBTT Điều lệ Công ty được sửa đổi vào ngày 08/04/2019
08-04-2019

CK Nhật Bản CBTT:Điều lệ Công ty được sửa đổi vào ngày 08/04/2019.
Chi tiết xem tại file đính kèm: JSI_CBTT_Dieu le 08.04.2019