TD1623480: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính Tên chứng khoán Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 70/2016 Mã chứng khoán: TD1623480 Mã ISIN: VNTD16234807 Mệnh giá: 100,000 đồng Sàn giao Xem thêm

IDV: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 (lần 4)

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc Mã chứng khoán: IDV Mã ISIN: Xem thêm

TD1631463: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính Tên chứng khoán Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 63/2016 Mã chứng khoán: TD1631463 Mã ISIN: VNTD16314633 Mệnh giá: 100,000 đồng Sàn giao Xem thêm

XMC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc mua/nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty TNHH Khải Hưng, Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền & Chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai Mã chứng khoán: XMC Xem thêm

TD1646469: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính Tên chứng khoán Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 66/2016 Mã chứng khoán: TD1646469 Mã ISIN: VNTD16464693 Mệnh giá: 100,000 đồng Sàn giao Xem thêm