DS3: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Quản lý Đường sông số 3 Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Quản lý Đường sông số 3 Mã chứng khoán: DS3 Mã ISIN: Xem thêm

TD1323032: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính Tên chứng khoán Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 91/2013 Mã chứng khoán: TD1323032 Mã ISIN: VNTD13230329 Mệnh giá: 100,000 đồng Sàn giao Xem thêm

VSC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Container Việt Nam Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Container Việt Nam Mã chứng khoán: VSC Mã ISIN: VN000000VSC8 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn Xem thêm

ATB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần An Thịnh Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần An Thịnh Mã chứng khoán: ATB Mã ISIN: VN000000ATB2 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao Xem thêm

HCMA0505: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh Tên chứng khoán Trái phiếu đô thị Tp HCM BLPH đợt 5/2005 Mã chứng khoán: HCMA0505 Mã ISIN: VN0HCMA05056 Xem thêm

L14: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Licogi 14 Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 14 Mã chứng khoán: L14 Mã ISIN: VN000000L144 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: Xem thêm

TL1535301: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính Tên chứng khoán Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm đợt 03/2015 Mã chứng khoán: TL1535301 Mã ISIN: VNTL15353012 Mệnh giá: 100,000 đồng Xem thêm