TFC: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Trang Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Trang Mã chứng khoán: TFC Mã ISIN: VN000000TFC9 Mệnh giá: Xem thêm

DVP: Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ Mã chứng Xem thêm

MDN: Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Xem thêm

BAX: Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2019

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam-Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thống Nhất Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Thống Nhất Mã chứng khoán: BAX Mã ISIN: VN000000BAX4 Mệnh giá: 10,000 Xem thêm

SCR11816: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02: từ ngày 19/06/2019 đến và không bao gồm ngày 19/12/2019 của trái phiếu SCR11816.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Tên chứng khoán Trái phiếu SCR.BOND.2018 Mã chứng khoán: SCR11816 Mã ISIN: VN0SCR118166 Mệnh giá: 100,000 đồng Xem thêm