RDP: Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: CTCP Rạng Đông Holding Tên chứng khoán Cổ phiếu CTCP Rạng Đông Holding Mã chứng khoán: RDP Mã ISIN: VN000000RDP0 Mệnh giá: 10,000 đồng Xem thêm

HBH: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng Mã chứng khoán: HBH Mã ISIN: VN000000HBH2 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn Xem thêm

TGP: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Trường Phú Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Trường Phú Mã chứng khoán: TGP Mã ISIN: VN000000TGP9 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: Xem thêm

DGW: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thế giới số Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Thế giới số Mã chứng khoán: DGW Mã Xem thêm

CHPG1904: Hủy niêm yết do đáo hạn

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán SSI Tên chứng quyền: Chứng quyền HPG/3M/SSI/C/EU/Cash-01 Mã chứng quyền: CHPG1904 Mã ISIN: VN0CHPG19040 Sàn giao dịch: HOSE Loại chứng quyền: Mua Thời hạn: 03 Xem thêm