TD1020046: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính Tên chứng khoán Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 9/2010 Mã chứng khoán: TD1020046 Mã ISIN: VNTD10200465 Mệnh giá: 100,000 đồng Sàn giao Xem thêm

TD1828115: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính Tên chứng khoán Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 80/2018 Mã chứng khoán: TD1828115 Mã ISIN: VNTD18281152 Mệnh giá: 100,000 đồng Sàn giao Xem thêm

TD1419086: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2019

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính Tên chứng khoán Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 70/2014 Mã chứng khoán: TD1419086 Mã ISIN: VNTD14190860 Mệnh giá: 100,000 đồng Sàn giao Xem thêm

TD1833124: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính Tên chứng khoán Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 75/2018 Mã chứng khoán: TD1833124 Mã ISIN: VNTD18331247 Mệnh giá: 100,000 đồng Sàn giao Xem thêm

TD1520266: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính Tên chứng khoán Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 68/2015 Mã chứng khoán: TD1520266 Mã ISIN: VNTD15202664 Mệnh giá: 100,000 đồng Sàn giao Xem thêm

AVC: Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thủy Điện A Vương Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy Điện A Vương Mã chứng khoán: AVC Mã ISIN: VN000000AVC6 Mệnh giá: 10,000 Xem thêm