BVDB17317: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam Tên chứng khoán Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam đợt 5/2017 Mã chứng khoán: BVDB17317 Mã ISIN: VNBVDB173177 Mệnh giá: 100,000 đồng Sàn Xem thêm

BVDB17268: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam Tên chứng khoán Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam đợt 5/2017 Mã chứng khoán: BVDB17268 Mã ISIN: VNBVDB172682 Mệnh giá: 100,000 đồng Sàn Xem thêm

BVDB17217: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam Tên chứng khoán Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam đợt 5/2017 Mã chứng khoán: BVDB17217 Mã ISIN: VNBVDB172179 Mệnh giá: 100,000 đồng Sàn Xem thêm