CMWG1902: Thực hiện quyền do đáo hạn chứng quyền

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect Tên chứng quyền: Chungquyen.MWG.VND.M.CA.T.2019.01 Mã chứng quyền: CMWG1902 Mã ISIN: VN0CMWG19020 Sàn giao dịch: HOSE Loại chứng quyền: Mua Thời hạn: 06 tháng Ngày Xem thêm

NRC: Trả cổ tức bằng tiền năm 2018

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bất động sản NETLAND Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản NETLAND Mã chứng khoán: Xem thêm

MSH: Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần May Sông Hồng Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần May Sông Hồng Mã chứng khoán: MSH Mã ISIN: VN000000MSH6 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn Xem thêm

BVDB18237: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam Tên chứng khoán Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam đợt 3/2018 Mã chứng khoán: BVDB18237 Mã ISIN: VNBVDB182376 Mệnh giá: 100,000 đồng Sàn Xem thêm

BVDB18236: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam Tên chứng khoán Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam đợt 2/2018 Mã chứng khoán: BVDB18236 Mã ISIN: VNBVDB182368 Mệnh giá: 100,000 đồng Sàn Xem thêm

BVDB18235: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam Tên chứng khoán Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam đợt 1/2018 Mã chứng khoán: BVDB18235 Mã ISIN: VNBVDB182350 Mệnh giá: 100,000 đồng Sàn Xem thêm