Biểu phí dịch vụ

  1 – Tài khoản 2 – Phí giao dịch chứng khoán 3 – Phí lưu ký chứng khoán 4 – Phí chuyển khoản chứng khoán (CK) 5 – Phí cung cấp chứng từ theo yêu cầu khách hàng 6 – Chuyển tiền 7 – Lãi suất trên số dư tài khoản 8 – Phí Xem thêm