Tự doanh
04-10-2019

JSI thực hiện hoạt động tự doanh đối với tất cả các sản phẩm cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, công cụ phái sinh hoặc các công cụ tài chính khác.