Giá trị tài sản ròng của quỹ MBVF, MBGF, BVF

Để đăng kí mua hoặc bán chứng chỉ quỹ, quý khách vui lòng liên hệ qua email jsi@japan-sec.vn để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục. Giá trị tài sản ròng của quỹ sẽ được cập nhật hàng tuần tại đây: ★Quỹ MBCapital: MBGF: GiaTriTaiSanrong_QuyMo_PL24_TT183_Tuan_10042019-16042019 MBVF: MBVF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Tuan_20190410   ★Quỹ Bảo Việt: BVFED: https://baovietfund.com.vn/san-pham/BVFED BVBF:  Xem thêm