Danh sách người hành nghề chứng khoán

  STT HỌ VÀ TÊN CCHN MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN CCHN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CCHN QUẢN LÝ QUỸ 1 Tsuyoshi Imai 002146/PTTC 2 Nguyễn Thị Thu Trang 003151/MGCK 002502/PTTC 3 Bùi Thị Hòa 00073/MGCK 002443/PTTC 001788/QLQ 4 Bùi Thị Thanh Nhàn 002047/MGCK 002273/PTTC 001601/QLQ 5 Phạm Phương Thảo 003913/MGCK 002542/PTTC 001990/QLQ 6 Lê Thị Xem thêm