Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2017
15-08-2017

CK Nhật Bản CBTT Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2017.

Chi tiết xem tại file đính kèm: JSI_BCTC va ATTC 30.6.2017