Nhân viên kế toán tổng hợp

Mô tả công việc Hạch toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ hoạt động kinh doanh và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Tính toán và trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế nộp ngân sách, các khoản công nợ phải Xem thêm

Nhân viên phòng nghiệp vụ chứng khoán

Mô tả công việc: Hướng dẫn, tư vấn, mở tài khoản mới, chuyển tài khoản cho khách hàng. Thực hiện giao dịch chứng khoán theo yêu cầu khách hàng Thực hiện các báo cáo hàng ngày, hàng tháng theo yêu cầu của khách hàng. Tư vấn, giới thiệu các dịch vụ của Công ty đến Xem thêm