Nhân viên kế toán tổng hợp

Mô tả công việc Hạch toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ hoạt động kinh doanh và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Tính toán và trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế nộp ngân sách, các khoản công nợ phải Xem thêm