Bản công bố rủi ro

BẢN CÔNG BỐ RỦI RO CT TNHH Chứng khoán Nhật Bản (gọi tắt là JSI) được UBCK Nhà nước chấp thuận cho cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán điện tử cho nhà đầu tư bằng Quyết định số 408/QĐ-UBCK ngày 7/6/2011. Ưu điểm của dịch vụ: Mang lại cho khách hàng sự đơn Xem thêm