Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo chức năng công việc và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau: – Hội đồng Quản trị điều hành chỉ đạo về mặt chủ trương, định hướng trung Xem thêm