YBM: Nhắc nhở chậm công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
11-09-2019

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhắc nhở chậm công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 đối với Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái như sau:

Các tập tin đính kèm
Tin tiếp theo