Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Damsan
14-10-2019

Ngày 10/10/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 313/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Damsan (Địa chỉ: Lô A4, đường Bùi Viện, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), cụ thể như sau:

Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Damsan công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về Quyết định của Cục thuế tỉnh Thái Bình số 2946/QĐ-CT ngày 21/12/2017 về việc xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về thuế; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01012018/NQ-HĐQT ngày 01/01/2018; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12012018NQ-HĐQT ngày 12/01/2018; báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 04062018/BC-DS ngày 04/6/2018; báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 04062018/BC-DS ngày 04/12/2018; Quyết định của Cục thuế tỉnh Thái Bình số 2959/QĐ-XPVPHC ngày 12/12/2018 về việc xử phạt VPHC về thuế; Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15012019NQ-HĐQT ngày 15/01/2019; báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 04122019/BC-DS ngày 04/6/2019).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Tin tiếp theo