VTD: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
01-11-2019
Theo công văn số 1298/TB-SGDHN ngày 29/10/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch VTD, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch Vietourist
Mã chứng khoán:
VTD
Mã ISIN:
VN000000VTD4
Ngày giao dịch đầu tiên :
06/11/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán VTD từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 06/11/2019.
Tin tiếp theo