VSG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
20-03-2020
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần CONTAINER Phía Nam
Tên chứng khoán
Cổ phiếu CTCP CONTAINER Phía Nam
Mã chứng khoán:
VSG
Mã ISIN:
VN000000VSG9
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
08/04/2020
Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
– Tỷ lệ thực hiện: 1:1  (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
– Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 24/04/2020
– Địa điểm thực hiện: dự kiến Phòng họp tại tòa TNR Tower, số 180 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
– Nội dung họp dự kiến:
+     Thông qua báo cáo năm 2019 của Hội đồng quản trị;
+     Thông qua báo cáo năm 2019 của Ban kiểm soát;
+     Thông qua báo cáo kết quả sản suất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
+     Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán;
+     Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
+     Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 10/04/2020.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
 
Tin tiếp theo