VPB: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
30-10-2018
Theo công văn số 1306/TB-SGDHCM ngày 24/10/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết VPB, (Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán VPB từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau
 
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Mã chứng khoán:
VPB
Mã ISIN:
VN000000VPB6
Ngày giao dịch chính thức :
20/09/2021
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .
Tin tiếp theo