VIS: Duy trì diện chứng khoán bị kiểm soát đối với cổ phiếu VIS
13-08-2019

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-SGDHCM ngày 11/3/2019, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK) đưa cổ phiếu VIS của CTCP Thép Việt Ý vào diện cảnh báo do “Công ty có lợi nhuận sau thuế năm 2018 là -326.252.176.277 đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018 là -326.252.176.277 đồng trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1.1 Điều 22 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/03/2018”.

          Căn cứ BCTC soát xét 6 tháng năm 2019 của CTCP Thép Việt Ý, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là -65.810.543.242 đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2019 là – 392.062.719.519 đồng.

Căn cứ Khoản 4.2 Điều 22 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh, SGDCK tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu VIS và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo khi có BCTC kiểm toán 2019 của Công ty.

Tin tiếp theo