VHC: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
14-02-2020
Theo công văn số 124/TB-SGDHCM ngày 11/02/2020 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết VHC, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn
Mã chứng khoán:
VHC
Mã ISIN:
VN000000VHC1
Ngày giao dịch chính thức :
18/02/2020
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán VHC từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 18/02/2020.(Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2019)
Tin tiếp theo