VDM: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
05-11-2019
Theo công văn số 1300a/TB-SGDHN ngày 29/10/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch VDM, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Viện Nghiên cứu Dệt May – Công ty cổ phần
Mã chứng khoán:
VDM
Mã ISIN:
VN000000VDM9
Ngày giao dịch đầu tiên :
04/11/2019
 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán VDM từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 04/11/2019 (Cổ phần của nhà nước, cổ phần bán ưu đãi cho người lao động, cổ phần bán ưu đãi mua thêm của người lao động theo cam kết làm việc lâu dài).

Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .

Tin tiếp theo