Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối bổ sung chứng quyền – chứng khoán cơ sở FPT ngày đáo hạn 30/12/2019 của Công ty cổ phần chứng khoán SSI
10-09-2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối bổ sung chứng quyền – chứng khoán cơ sở FPT ngày đáo hạn 30/12/2019 của Công ty cổ phần chứng khoán SSI (Công ty) theo Báo cáo 925/2019/CV-SSIHO ngày 30/8/2019 của Công ty. Theo đó, tổng số chứng quyền đã được phân phối là 89.350 chứng quyền.

UBCKNN

Tin tiếp theo