UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền – chứng khoán cơ sở MWG kỳ hạn 06 tháng của CTCP Chứng khoán MB
20-01-2020

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền – chứng khoán cơ sở MWG kỳ hạn 06 tháng của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (Công ty). Theo Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm của Công ty, tổng số chứng quyền đã được phân phối là 24.270 chứng quyền.

UBCKNN

Tin tiếp theo