UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phân phối chứng quyền – chứng khoán cơ sở GMD của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
13-01-2020

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền “Chứng quyền GMD-HSC-MET01” – chứng khoán cơ sở GMD, ngày đáo hạn: 22/06/2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty) theo Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm của Công ty. Theo đó, tổng số chứng quyền đã được phân phối là 0 chứng quyền.

UBCKNN

Tin tiếp theo