TV2: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
21-08-2019
Theo công văn số 1083/TB-SGDHCM ngày 14/08/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết TV2, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2
Mã chứng khoán:
TV2
Mã ISIN:
VN000000TV22
Ngày giao dịch chính thức :
22/08/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán TV2 từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 22/08/2019.(Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 3 năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2019)
Tin tiếp theo