TTS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
21-02-2020
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung
Mã chứng khoán:
TTS
Mã ISIN:
VN000000TTS6
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
11/03/2020
– Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
– Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/04/2020
-Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty, tổ 21, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
–  Nội dung họp:    
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019; Kế hoạch hoạt động năm 2020;
+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020;
+ Tờ trình Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch mua bán thép xây dựng mang thương hiệu TISCO, phôi thép, hoặc gia công thép cán với Công ty cổ phần Giang thép Thái Nguyên trong năm 2020;
+ Tờ trình Hội đồng quản trị về việc thông quan mức tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng năm 2019; Kế hoạch năm 2020.
+ Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;                                                                                                                                                                                                                                                    + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 13/03/2020.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã  được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
Tin tiếp theo