TTF – Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
31-08-2018

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng 2018 là âm 685,2 tỷ đồng và Lỗ lũy kế tính đến 30/06/2018 là âm 2.092 tỷ đồng.

Tin tiếp theo